Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ A ARÉALU

    

1.        

Každý návštěvník se zavazuje k dodržování tohoto provozního řadu, a to již v okamžiku zakoupení vstupného a následným vstupem do areálu Ice Arena Kateřinky na adrese Ke Kateřinkám 24396/2a, Chodov, 149 00 Praha 11 (dále jen „Ice Arena Kateřinky“). Návštěvníci vedle tohoto provozního řádu veřejného bruslení jsou povinni dodržovat Návštěvní řád dostupný na webových stránkách provozovatele, tj. společnosti AR DELTA, a.s., IČO: 284 30 824, se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24396 (dále jen „Provozovatel“) a v něm další specifikované povinnosti.

2.        

Vstup do areálu Ice Arena Kateřinky za účelem veřejného bruslení je návštěvníkům umožněn pouze při zakoupení platného vstupného, a to na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

3.        

Návštěvníkům bude umožněno vstoupit do areálu Ice Arena Kateřinky, resp. částí týkajících se veřejného bruslení, vždy nejdříve 30 min před zahájením bruslení.

4.        

Vstupné do areálu Ice Arena Kateřinky za účelem veřejného bruslení jsou oprávněny zakoupit pouze osoby starší 18 let, popř. děti či nezletilí v doprovodu těchto osob. Vstup do areálu Ice Arena Kateřinky je umožněn dětem nebo nezletilým osobám pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

5.        

Doprovod dítěte je povinen být přítomen v Ice Arena Kateřinky po celou dobu trvání návštěvy dítěte, zejm. během bruslení dítěte na ledové ploše, a odpovídá za jeho bezpečnost.

6.        

Do areálu Ice Arena Kateřinky je zakázáno vstupovat se psy či jinými zvířaty.

7.        

Používání ledové plochy za účelem veřejného bruslení je možné pouze v předem vymezených hodinách k tomu určených a mimo dobu konání sportovních, zábavních a jiných kulturně společenských akcí probíhajících na ledové ploše se souhlasem Provozovatele (dále jen „Akce“) a speciálních akcí organizovaných na ledové ploše Provozovatelem pro veřejnost (dále jen „Akce pro Veřejnost“). Provozní doba ledové plochy je přístupná na webových stránkách Provozovatele nebo při vstupu do areálu Ice Arena Kateřinky. V okamžiku signalizace ukončení veřejného bruslení musí návštěvníci neprodleně opustit ledovou plochu areálu Ice Arena Kateřinky.

8.        

Akce pro Veřejnost zahrnují zejména akce s názvem „Ledová střelnice“, „Ice Stock“ a „Rodinné bruslení“ a případné další akce, jež Provozovatel v budoucnu zorganizuje. Není-li stanoveno jinak, platí pro účastníky Akcí pro Veřejnost obdobně pravidla tohoto provozního řádu vztahující se k veřejnému bruslení, a to zejména (nikoliv však výlučně) body 4. a 5. provozního řádu. Přehled konání jednotlivých Akcí pro Veřejnost je dostupný na webových stránkách Provozovatele, Provozovatel si však vyhrazuje upravovat tyto dny a časy konání jednotlivých Akcí pro Veřejnost dle svého výlučného uvážení. Účast na Akci pro Veřejnost s názvem „Ledová střelnice“ je možná pouze v kompletní hokejové výstroji.

9.        

Po dobu úpravy ledové ploché je návštěvníkům přísně zakázáno vstupovat na ledovou plochu.

10.    

Každý návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu v celém areálu Ice Arena Kateřinky, se zvláštním důrazem na ledovou plochu a prostory na ledovou plochu navazující. V areálu Ice Arena Kateřinky jsou koše určené pro odpad, které jsou návštěvníci povinni používat.

11.    

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu Ice Arena Kateřinky a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu Ice Arena Kateřinky.

12.    

Návštěvníkům se zakazuje plivat nebo jinak polepovat žvýkačky či žvýkací tabák po prostorách či zařízení v areálu Ice Arena Kateřinky.

13.    

Na ledové ploše je zakázáno ohrožovat ostatní návštěvníky i sebe rychlou a bezohlednou jízdou, narážet a strkat do ostatních návštěvníků a kličkovat mezi ostatními, narážet do mantinelů. Návštěvníci se zavazují bruslit spořádaně, přizpůsobovat rychlost jízdy dané situaci na ledové ploše a dodržovat stanovený směr jízdy.

14.    

Během probíhajícího veřejného bruslení je zakázáno provozování veškerých her, pokud toto není Provozovatelem dovoleno.

15.    

Vstup na ledovou plochu je možný vždy pouze v bruslích, vyjma poskytnutí první pomoci bruslící osobě. Návštěvníci jsou při bruslení povinni být oděni do dlouhých kalhot. Děti ve věku do 10 let musí používat ochrannou přilbu a rukavice. Ostatním návštěvníkům se rovněž doporučuje s ohledem na jejich bezpečnost použití ochranné přilby a rukavic.

16.    

Návštěvníkům je umožněno vstupovat do prostoru ledové plochy k tomu určenými vchody. Návštěvníkům se zakazuje přelézat nebo přeskakovat mantinely ledové plochy.

17.    

Během veřejného bruslení je zakázáno vnášet na ledovou plochu jakékoliv předměty, které jsou způsobilé ohrozit nebo zranit ostatní návštěvníky, zejm. hokejky, puky, míče apod., pokud toto není Provozovatelem předem odsouhlaseno.

18.    

Na ledové ploše se nesmí konzumovat potraviny, pít nápoje, kouřit a odhazovat tyto předměty či jiné nečistoty na led.

19.    

Návštěvníci jsou oprávněni po dobu veřejného bruslení využívat k přezutí bruslí lavičky, které jsou umístěny v okolí ledové plochy.

20.    

Návštěvníci obutí v bruslích jsou oprávnění vstupovat pouze na ledovou plochu, popř. na podlahu areálu Ice Arena Kateřinky, která je pokryta ochrannými gumovými pásy.

21.    

V době veřejného bruslení je návštěvníkům vstup povolen pouze do haly, prostoru šaten, vestibulu a restaurace. Vstup do dalších objektů je zakázán.

22.    

Cenu za návštěvu veřejného bruslení určí Provozovatel. Tato cena je přístupna webových stránkách Provozovatele nebo při vstupu do areálu Ice Arena Kateřinky.

23.    

V době konání Akcí s velkou návštěvnosti a/nebo Akcí spočívajících ve sportovních utkáních, nebude probíhat zásobování restaurace nacházející se v objektu.

24.    

V případě konání Akci spočívajících ve sportovních utkáních, bude autobusová doprava hrajících týmů na parkoviště areálu Ice Arena Kateřinky ukončena nejpozději vždy dvě hodiny před konáním takového sportovního utkání, a to zejména z důvodu zajištění bezpečného příchodu návštěvníků do areálu Ice Arena Kateřinky. V případě konání Akcí odlišných od sportovních utkání se autobusová doprava v rámci parkoviště areálu Ice Arena Kateřinky nepředpokládá.

25.    

V areálu Ice Areny Kateřinky bude vždy přítomen alespoň jeden zaměstnanec či osoba v obdobném postavení vůči Provozovateli, jenž bude v areálu Ice Arena Kateřinky držet nepřetržitou službu – tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce (po celý kalendářní rok).  

26.    

Prostory ledové plochy jsou ozvučeny. Reprosoustava ledové haly bude Provozovatelem aktivně užívána denně v časovém rozmezí 7:00 do 22:00 hodin.

27.    

V případě nerespektování tohoto provozního řádu je personál areálu Ice Arena Kateřinky oprávněn odepřít návštěvníkovi vstup nebo jej vykázat z areálu Ice Arena Kateřinky bez náhrady vstupného.

28.    

Termíny s velkými písmeny mají význam uvedený v Návštěvním řádu.

 

V Praze dne 5.2.2023                                       společnost AR DELTA, a.s.

                                                                       IČO: 284 30 824         

                                                                       Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1

                                                                       František Dombek, MBA, předseda správní rady