Návštěvní řád

NÁŠTĚVNÍ ŘÁD

A

Obecná ustanovení

1.       

Tento návštěvní řád je směrnicí vyhlášenou společností AR DELTA, a.s., IČO: 284 30 824, se sídlem: Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 24396 (dále jen „Provozovatel“), která určuje závazná pravidla chování návštěvníků Zimního areálu Ice Arena Kateřinky na adrese Ke Kateřinkám 2423/2a, Chodov, 149 00 Praha 11 (dále jen „Ice Arena Kateřinky“) (dále jen „Návštěvní řád“).

2.       

Každý návštěvník se zavazuje k seznámení se s tímto Návštěvním řádem (pokud již tak návštěvník neučinil dříve) a jeho dodržování, a to již v okamžiku zakoupení vstupného a vstupu do areálu Ice Arena Kateřinky. Návštěvník je povinen se řídit pokyny personálu Provozovatele. V případech, kdy návštěvník s tímto Návštěvním řádem nesouhlasí, musí prostory areálu Ice Arena Kateřinky neprodleně opustit. Pokud se však návštěvník v areálu Ice Arena Kateřinky zdržuje, vyjadřuje tímto jednáním souhlas s Návštěvním řádem.

3.       

Účelem tohoto Návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví a majetku v areálu Ice Arena Kateřinky. Z tohoto důvodu je každý návštěvník povinen dodržovat mimo jiné obecně závazné předpisy z oblasti bezpečnosti ochrany zdraví a požární ochrany.

4.       

Návštěvníci se zavazují dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů personálu Provozovatele v areálu Ice Arena kateřinky. Krom Návštěvního řádu se každý návštěvník již vstupem do areálu Ice Arena Kateřinky zavazuje k respektování dalších provozním předpisům, které se týkají provozu jednotlivých částí Ice Areny Kateřinky, tj. Provozního řádu pro veřejné bruslení, Provozního řádu curlingu a přináležející šatny, Provozního řádu fitness a přináležející šatny, Provozní řádu venkovního areálu, Provozní řádu šaten.

5.       

Provoz areálu Ice Arena Kateřinky slouží výhradně k účelu sportovního vyžití. Provozování jiného, než sportovní vyžití v prostorách areálu Ice Arena Kateřinky je povoleno pouze po předchozím souhlasu Provozovatele.

6.       

Návštěvníci jsou oprávněni vstupovat do prostor areálu Ice Arena Kateřinky ve vymezené provozní době, která je přístupna na webových stránkách www.katerinky.icearena.cz (dále jen „Webové stránky“) nebo při vstupu do areálu Ice Arena Kateřinky. Provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu kdykoliv změnit.

7.       

Ceny vstupného jsou zveřejněny v ceníku uvedeného na Webových stránkách nebo u pokladny při vstupu do areálu Ice Arena Kateřinky. Za ztracené vstupenky se náhrada neposkytuje. Provozovatel si vyhrazuje právo cenu vstupného kdykoliv změnit.

 

 

B

Poskytnutí zdravotní pomoci

1.       

Návštěvníkům je pro poskytnutí pomoci související s lehkými úrazy a zraněními či nevolnostmi vyčleněna k tomu určená místnost, tj. ošetřovna. Veškeré úrazy pak budou příslušnou osobou z řad personálu Provozovatele zapsány do knihy úrazu.

2.       

Lékárnička pro poskytnutí zdravotní/první pomoci je přístupna v prostoru ošetřovny.

 

 

C

Odpovědnost za škody, ztráty a nálezy

1.       

Provozovatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztráty věcí či škody vzniklé na věcech návštěvníka v areálu Ice Arena Kateřinky. Návštěvníkům se doporučuje nevstupovat do areálu Ice Arena Kateřinka s cenným předměty jako jsou šperky apod., příp. s větším množstvím finančních prostředků

2.       

V případech, kdy návštěvníci, byť z nedbalosti, způsobí jakoukoliv škodu na zařízení a/nebo vybavení Ice Arena Kateřinky, musí tuto škodu Provozovateli nahradit v plné výši.

3.       

Každý návštěvník je oprávněn při ztrátě jim vnesených věcí nebo peněz informovat personál Provozovatele. Personál Provozovatele pak provede nezbytná opatření spočívající v zápise do knihy ztrát a nálezů a ve vybraných případech kontaktuje Policii České republiky.

4.       

Každý návštěvník je povinen odevzdat veškeré nalezené předměty do rukou personálu Provozovatele. Provozovatel, potažmo jeho personál, tyto nálezy v knize ztrát a nálezů zaznamená. Tato kniha je přístupná na recepci v areálu Ice Arena Kateřinky.

5.       

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu Ice Arena Kateřinky a vyvarovat se jakémukoliv ničení nebo jinak poškozování zařízení a/nebo vybavení areálu Ice Arena Kateřinky.  Návštěvníkům je zakázáno zcizovat majetek Provozovatele a/nebo třetích osob.

6.       

Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za zaparkovaná vozidla na parkovišti areálu Ice Arena Kateřinky ani za odložená jízdní kola návštěvníků v/u areálu Ice Arena Kateřinky.

 

 

D

Vstup do areálu Ice Arena Kateřinky

1.       

Vstupné do areálu Ice Arena Kateřinky jsou oprávněny zakoupit pouze osoby starší 18 let, popř. děti či nezletilí v doprovodu těchto osob. Vstup do areálu Ice Arena Kateřinky je umožněn dětem nebo nezletilým osobám pouze v doprovodu osoby starší 18 let.  Doprovod dítěte je povinen být přítomen v Ice Arena Kateřinky po celou dobu trvání návštěvy dítěte, a odpovídá za jeho bezpečnost.

2.       

Při návštěvě školských či volnočasových zařízení je dětem a mládeži povolen vstup pouze v doprovodu zodpovědné osoby, tj. učitele, trenéra, vedoucího apod. Tato osoba pak zodpovídá za bezpečnost a zdraví dětí a mládeže.

3.       

Do areálu Ice Arena Kateřinky je zakázáno vstupovat se psy či jinými zvířaty.

4.       

Návštěvníkům je zakázáno do všech prostor Ice Arena Kateřinky vnášet alkoholické nápoje, jedovaté, omamné a psychotropní látky. Návštěvníkům, kteří jsou pod vlivem těchto uvedených látek je vstup do areálu Ice Arena Kateřinky taktéž zakázán.

5.       

Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do areálu Ice Arena Kateřinky, pokud trpí infekčním onemocněním nebo jsou nakaženi kožními parazity. Všichni návštěvníci jsou povinni být oděni do čistého oblečení.

6.       

Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i Policie ČR jsou oprávněny prohlédnout – a to i při použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vznášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

7.       

Osoby, jejichž pobyt by v areálu Ice Arena Kateřinky ohrožoval pořádek, bezpečnost a čistotu areálu či zdraví osob, mohou být personálem Provozovatele vykázány z tohoto areálu, případně jejich vstup je personál Provozovatele zcela oprávněn odepřít, a to bez nároku na náhradu vstupného. Totéž platí pro osoby, které porušují ustanovení tohoto Návštěvního řádu či nedbají pokynů personálu Provozovatele. Pokud osoba, která je vykázána z prostor Ice Arena Kateřinky, tak neučiní dobrovolně, je personál Provozovatele oprávněn vykázanou osobu z těchto prostor vyvést, popř. za součinnosti bezpečnostní agentury, Městské policie nebo Policie České republiky.

 

 

E

Požární ochrana, mimořádné krizové situace

1.       

Při mimořádné situaci, vzniku požáru a nutné evakuaci areálu Ice Arena Kateřinky (vyhlášené akustickým signálem či hlášením), jsou návštěvníci povinni okamžitě podle pokynů personálu Provozovatele a/nebo ostrahy objektu opustit vnitřní a zároveň také venkovní prostory tohoto areálu po vyznačených evakuačních cestách. Vrátit se zpět do prostor areálu po provedení evakuace je možné pouze s povolením odpovědné osoby.

2.       

Pro prostory areálu Ice Arena Kateřinky jsou zpracovány samostatné požární poplachové směrnice a evakuační plán. Tyto poplachové směrnice a evakuační plán se nachází po stranách nouzových východů z prostor Ice Arena Kateřinky. Nouzové východy jsou zřetelně vyznačeny zelenými informačními tabulemi. Návštěvníci jsou povinni se s nimi seznámit a jednat dle uvedených pokynů.

3.       

V případě mimořádné situace a následné evakuace nevzniká návštěvníkům nárok na vrácení vstupného. V případě krátkodobé mimořádné situace je návštěvníkovi umožněno dokončit návštěvu po skončení mimořádné situace. 

 

 

F

Další povinnosti návštěvníků

1.       

Každý návštěvník je povinen na vyžádání personálu Provozovatele nebo jiné k tomu oprávněné osoby předložit vstupenku nebo jiný opravňující doklad ke vstupu

2.       

Každý návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu v celém areálu Ice Arena Kateřinky. V areálu Ice Arena Kateřinky jsou koše určené pro odpad, které jsou návštěvníci povinni využívat.

3.       

Návštěvníkům se zakazuje plivat nebo jinak polepovat žvýkačky či žvýkací tabák po prostorách či zařízení v areálu Ice Arena Kateřinky.

4.       

Návštěvníci areálu Ice Arena Kateřínky jsou povinni respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti.

5.       

V prostorách areálu Ice Arena Kateřinky je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje, kouřit nebo požívat omamné a psychotropní látky. Zákaz pití alkoholických nápojů se nevztahuje na prostory restaurace nacházející se v areálu Ice Arena Kateřinky, případně ostatní prostory areálu po předchozím souhlasu Provozovatele.

6.       

Návštěvníkům je v areálu Ice Arena Kateřinky zakázáno jakkoliv manipulovat s ohněm či pyrotechnikou.

7.       

Do prostoru hokejové haly je zakázáno vnášet předměty (chorea, sektorové vlajky bez předchozí souhlasu Provozovatele), kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a návštěvníků hokejové haly. O zákazu vnášet tyto předměty do prostoru hokejové haly je z pověření Provozovatele oprávněn rozhodovat pracovník Provozovatele, pořadatelská nebo bezpečnostní služba.

 

Závěrečná ustanovení

1.       

Tento Návštěvní řád a právní vztahy z něj vznikající nebo vyplývající z návštěvy Ice Arena Kateřinky se řídí právním řádem České republiky.

2.       

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provoz areálu Ice Arena Kateřinky přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s okamžitou účinností. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo návštěvní řád kdykoliv změnit, a to s účinností ke dni zveřejnění změny Návštěvního řádu, resp. jeho nového znění, na webových stránkách.

3.       

Tento Návštěvní řád a na něj navazující provozní řády, tj. Provozní řád pro veřejné bruslení, Provozní řád curlingu a přináležející šatny, Provozní řád fitness a přináležející šatny, Provozní řád venkovního areálu, Provozní řád šaten a Provozní řád rolbovny a sněžné jámy, jsou účinné od 14.7.2023.

 

V Praze dne 14. 7. 2023                                    

společnost AR DELTA, a.s.

IČO: 284 30 824

Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1

František Dombek, MBA, předseda správní rady