Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD UŽITÍ LEDU A ŠATEN

1.       

Každý návštěvník se zavazuje k dodržování tohoto provozního řadu, a to již v okamžiku vstupu do areálu Ice Arena Letňany. Návštěvníci vedle tohoto provozního řádu užití ledu a šaten jsou povinni dodržovat Návštěvní řád a v něm další specifikované povinnosti.

2.       

Používání ledové plochy za předem stanoveným účelem je možné pouze v předem vymezených hodinách k tomu zarezervovaných. Je zakázáno vstupovat na ledovou plochu před určenou dobou rezervace. V okamžiku ukončení doby rezervace musí návštěvníci neprodleně opustit ledovou plochu areálu Ice Arena Letňany.

3.       

V případě užití ledové plochy dítěte je doprovod dítěte povinen být přítomen v blízkosti dítěte po celou dobu užití ledové plochy dítětem, a odpovídá za jeho bezpečnost.

4.       

Po dobu úpravy ledové plochy v Ice Arena Letňany je návštěvníkům přísně zakázáno vstupovat na tuto ledovou plochu.

5.       

Každý návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu na ledové ploše Ice Arena Letňany a v prostorách na tuto ledovou plochu navazujících. V areálu Ice Arena Letňany jsou koše určené pro odpad, které jsou návštěvníci povinni používat.

6.       

Návštěvníkům je umožněno vstupovat do prostoru ledové plochy k tomu určenými vchody. Návštěvníkům se zakazuje přelézat nebo přeskakovat mantinely ledové plochy.

7.       

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu Arena Letňany, včetně prostor ledové plochy a šaten, a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu Ice Arena Letňany, tak na majetku třetích osob nacházejících se v areálu Ice Arena Łetňany.

8.       

Vstupovat do šaten jsou oprávněny osoby, kterým je umožněno využívat ledovou plochu v Ice Areně Letňany.

9.       

Návštěvníci areálu Ice Arena Letňany, kteří užívají prostory šaten, odpovídají za obvyklý pořádek v šatnách, sociálních zařízeních či jednotlivých kabinách. Úklid těchto prostor provádí Provozovatel areálu Ice Arena Letňany.

10.   

Každý návštěvník šaten je povinen šetřit zařízení šaten. Návštěvník šaten má zakázáno polepovat, popisovat či jinak ničit prostory a veškerá vybavení šaten. Taktéž je výhradně zakázáno plivání žvýkaček či žvýkacího tabáku.

11.   

Při nájmu prostor Ice Arena Letňany musí být nájemcem prostory šaten vráceny Provozovateli ve stavu, ve kterém byly předány.

12.   

Každý návštěvník šaten je povinen Provozovateli oznámit jakékoli závady či poškození šaten. Nezáleží pak zda byla tato poškození způsobená oznamovatelem nebo jinou osobou.

13.   

Vstup do prostor šaten je umožněn vždy nejdříve 45 min před začátkem doby vymezené pro užívání ledové plochy Ice Arena Letňany. Návštěvník může v prostorách šaten setrvat nejdéle 30 min po skončení sjednané doby užívání výše uvedeného prostoru a areálu Ice Arena Letňany.

14.   

Do prostor šaten je zakázáno vnášet jízdní kola, lyže nebo jiné sportovní vybavení, které nesouvisí s užitím prostor v Ice Arena Letňany. Vnášet, popř. užívat, elektrické přímotopy v prostorách šaten je zakázáno.

15.   

V prostorách šaten je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje, kouřit nebo požívat omamné a psychotropní látky.

16.   

Termíny s velkými písmeny mají význam uvedený v Návštěvním řádu.

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ

1.       

Každý návštěvník se zavazuje k dodržování tohoto provozního řadu, a to již v okamžiku zakoupení vstupného a následným vstupem do areálu Ice Arena Letňany. Návštěvníci vedle tohoto provozního řádu veřejného bruslení jsou povinni dodržovat Návštěvní řád a v něm další specifikované povinnosti.

2.       

Vstup do areálu Ice Arena Letňany za účelem veřejného bruslení je návštěvníkům umožněn pouze při zakoupení platného vstupného, a to na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

3.       

Vstupné do areálu Ice Arena Letňany za účelem veřejného bruslení jsou oprávněny zakoupit pouze osoby starší 18 let, popř. děti či nezletilí v doprovodu těchto osob. Vstup do areálu Ice Arena Letňany je umožněn dětem nebo nezletilým osobám pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

4.       

Doprovod dítěte je povinen být přítomen v Ice Arena Letňany po celou dobu trvání návštěvy dítěte, zejm. během bruslení dítěte na ledové ploše, a odpovídá za jeho bezpečnost.

5.       

Do areálu Ice Arena Letňany je zakázáno vstupovat se psy či jinými zvířaty.

6.       

Používání ledové plochy za účelem veřejného bruslení je možné pouze v předem vymezených hodinách k tomu určených. Je zakázáno vstupovat na led před určenou dobou veřejného bruslení. Tato provozní doba je přístupná na webových stránkách Provozovatele nebo při vstupu do areálu Ice Arena Letňany. V okamžiku signalizace ukončení veřejného bruslení musí návštěvníci neprodleně opustit ledovou plochu areálu Ice Arena Letňany.

7.       

Po dobu úpravy ledové plochy je návštěvníkům přísně zakázáno vstupovat na ledovou plochu.

8.       

Každý návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu v celém areálu Ice Arena Letňany, se zvláštním důrazem na ledovou plochu a prostory, které navazují na ledovou plochu. V areálu jsou koše určené pro odpad, které jsou návštěvníci povinni používat.

9.       

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu Ice Arena Letňany a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu Ice Arena Letňany, tak na majetku třetích osob nacházejících se v prostorách Ice Arena Letňany.

10.   

Návštěvníkům se zakazuje plivat nebo jinak polepovat žvýkačky či žvýkací tabák po prostorách či zařízeních v areálu Ice Arena Letňany.

11.   

Na ledové ploše je zakázáno ohrožovat ostatní návštěvníky i sebe rychlou a bezohlednou jízdou, narážet a strkat do ostatních návštěvníků, kličkovat mezi ostatními a narážet do mantinelů ledové plochy. Návštěvníci se zavazují bruslit spořádaně, přizpůsobovat rychlost jízdy dané situaci na ledové ploše a dodržovat stanovený směr jízdy.

12.   

Během probíhajícího veřejného bruslení je zakázáno provozování veškerých her (př. hokej, koulování apod.

13.   

Vstup na ledovou plochu je možný vždy pouze v bruslích, vyjma poskytnutí první pomoci bruslící osobě. Návštěvníci jsou při bruslení povinni být oděni do dlouhých kalhot. Děti ve věku do 10 let musí používat ochrannou přilbu a rukavice. Ostatním návštěvníkům se rovněž doporučuje s ohledem na jejich bezpečnost použití ochranné přilby a rukavic.

14.   

Návštěvníkům je umožněno vstupovat do prostoru ledové plochy k tomu určenými vchody. Návštěvníkům se zakazuje přelézat nebo přeskakovat mantinely ledové plochy.

15.   

Během veřejného bruslení je zakázáno vnášet na ledovou plochu jakékoliv předměty, které jsou způsobilé ohrozit nebo zranit ostatní návštěvníky, zejm. hokejky, puky, míče apod., pokud toto není Provozovatelem předem odsouhlaseno.

16.   

Na ledové ploše se nesmí konzumovat potraviny, pít nápoje, kouřit a odhazovat tyto předměty či jiné nečistoty na led.

17.   

Návštěvníci jsou oprávněni po dobu veřejného bruslení využívat k přezutí bruslí šatnu nebo lavičky, které jsou umístěny v okolí ledové plochy.

18.   

Návštěvníci obutí v bruslích jsou oprávnění vstupovat pouze na ledovou plochu, popř. na podlahu areálu, která je pokryta ochrannými gumovými pásy.

19.   

V době veřejného bruslení je návštěvníkům zakázán vstup do technických prostor Ice Arena Letňany.

20.   

Cenu za návštěvu veřejného bruslení určí Provozovatel. Tato cena je přístupna na webových stránkách Provozovatele nebo při vstupu do areálu Ice Arena Letňany.

21.   

V případě nerespektování tohoto provozního řádu je personál areálu oprávněn odepřít návštěvníkovi vstup nebo jej vykázat z areálu Ice Arena Letňany bez náhrady vstupného.

22.   

Termíny s velkými písmeny mají význam uvedený v Návštěvním řádu.

 

PROVOZNÍ ŘÁD FITNESS

23.    

Provozní řád fitness je určen pro prostory posilovny, sálků a šaten v areálu Ice Arena Letňany (dále jen „Fitness“). Každý návštěvník se zavazuje k dodržování tohoto provozního řadu, a to již v okamžiku vstupu do prostor Fitness. Návštěvníci vedle tohoto provozního řádu jsou povinni dodržovat Návštěvní řád a v něm další specifikované povinnosti.

24.    

Návštěvníci Fitness se zavazují řídit aktuální provozní dobou těchto prostor. Provozní doba Fitness se odvíjí od provozní doby areálu Ice Arena Letňany, která je uvedena na webových stránkách Provozovatele nebo při vstupu do areálu Ice Arena Letňany. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit provozní dobu.

25.    

Využívat prostor Fitness lze pouze pro takové sportovní činnosti, pro které jsou určeny. Návštěvníci jsou povinni při návštěvě těchto prostor dodržovat veškeré zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

26.    

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav návštěvníků. Každý návštěvník se také zavazuje, že během sportovního výkonu v prostoru Fitness nijak neohrozí své zdraví a/nebo zdraví ostatních návštěvníků.

27.    

Návštěvník se zavazuje, že oznámí personálu Provozovatele jakýkoliv úraz nebo jiné zranění, které se stane v prostorách Fitness, a to na místě k tomu vyhrazenému, tj. na recepci Fitness.

28.    

Každý návštěvník je oprávněn vstupovat do prostor Fitness pouze v případech, kdy je návštěvník obut do kvalitní, uzavřené, čisté obuvi, která má výhradně světlou podrážku, a je oděn do vhodného sportovního oblečení k tomu určenému. Návštěvník je povinen během užívání cvičebních strojů mít při sobě ručník, tak aby nedocházelo k ušpinění těchto strojů.

Návštěvníkovi je zakázáno sportovat v prostorách Fitness v pantoflích, žabkách nebo bez obuvi.

29.    

Každý návštěvník je povinen používat zařízení, jímž je Fitness vybaveno, výhradně způsobem stanoveným obecnými předpisy a návody pro užívání daných zařízení a vždy také s maximální mírou opatrností. Používání volných činek a kotoučů je dovoleno pouze v části prostoru Fitness, kde se nachází ochranná gumová podlaha.

30.    

Každý návštěvník se chová slušně a ohleduplně vůči ostatním osobám a ani je nijak neruší během cvičení. Návštěvník se zavazuje v maximální možné míře šetřit a ochraňovat prostory, zařízení a vybavení uvedených prostor. Návštěvník se zavazuje, že zamezí jakémukoliv znečištění prostor Fitness.

31.    

Návštěvník je povinen Provozovateli oznámit jakékoli závady či poškození cvičebního stroje a cvičebních pomůcek. Náčiní, které návštěvník využil během cvičení, bude vždy po skončení cvičení uklizeno na k tomu vyhrazené místo.

32.    

V uvedených prostorách je zakázáno konzumovat potraviny, pít alkoholické nápoje, kouřit nebo požívat omamné a psychotropní látky. Povolena je pouze konzumace nealkoholických nápojů v uzavíratelných nádobách. Dále je zakázáno do prostor Fitness vnášet jakékoliv skleněné nádoby, včetně skleněných láhvi a sklenic pro nealkoholické nápoje. Konzumovat nápoje ve sklenicích a jíst, lze jen na recepci Fitness.

33.    

Osobám mladší 15 let je do prostoru Fitness zakázán vstup. Do prostor Fitness je umožněno vstupovat osobám, které jsou starší 15 let a současně mladší18 let, a to pouze v doprovodu osob starších 18 let, které za nezletilou osobu odpovídají.

34.    

Cenu za užití prostor Fitness určí Provozovatel. Tato cena je přístupna na webových stránkách Provozovatele, při vstupu do areálu Ice Arena Letňany a na recepci Fitness.

35.    

V případě nerespektování tohoto provozního řádu je Provozovatel, popř. personál Provozovatele, oprávněn odepřít návštěvníkovi vstup nebo jej vykázat z prostoru Fitness a zároveň z areálu Ice Arena Letňany bez jakékoliv náhrady již zakoupeného vstupného.

36.    

Návštěvníci berou na vědomí, že prostory areálu Ice Arena Letňany, včetně Fitness, jsou monitorovány kamerovým systémem, když bližší podrobnosti jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou uveřejněny na webových stránkách Provozovatele.

37.    

Termíny s velkými písmeny mají význam uvedený v Návštěvním řádu.

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD SOLÁRIA

1.        

Každý návštěvník se zavazuje k dodržování tohoto provozního řadu, a to již v okamžiku vstupu do prostor solária v areálu Ice Arena Letňany. Návštěvníci vedle tohoto provozního řádu jsou povinni dodržovat Návštěvní řád a v něm další specifikované povinnosti.

2.        

Návštěvníci solária a jeho prostor se zavazují řídit aktuální provozní dobou těchto prostor. Provozní doba prostor solária a solárního zařízení se odvíjí od provozní doby fitness centra a  areálu Ice Arena Letňany, která je uvedena na webových stránkách Provozovatele nebo při vstupu do areálu Ice Arena Letňany. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit provozní dobu.

3.        

Slunění v solárním zařízení je určeno pouze zdravým osobám.

4.        

Do solárního zařízení je přísně zakázán vstup osobám, které trpí příznaky akutního horečnatého onemocnění (zejm. zánět cest dýchacích, zvýšená teplota, kašel, rýma, průjem, bolesti hlavy, malátnost apod.) a příznaky kožních chorob (zejm. otevřené hnisavé rány, krvavé rány apod.). Osoby trpící poruchami kardiovaskulárního systému, vysokým krevním tlakem a/nebo cukrovkou mohou toto zařízení užívat pouze po předchozí konzultaci se svým lékařem, kterým byla návštěva solária povolena. Těhotným ženám bez jakýkoliv kontraindikací je pak použití solárního zařízení umožněno, S ohledem na bezpečnost těhotné ženy však Provozovatel doporučuje návštěvu solária nejprve konzultovat s lékařem těhotné ženy.

5.        

Vstup do prostor solária v areálu Ice Arena Letňany je umožněn dětem nebo nezletilým osobám pouze v doprovodu osoby starší 18 let, které za tyto děti nebo nezletilé odpovídají.

6.        

Návštěvníkům, kteří jsou pod vlivem alkoholu a/nebo jedovatých, omamných a psychotropních látek je vstup do prostor solária v areálu Ice Arena Letňany, příp. užití samotného solárního zařízení, zakázán. V uvedených prostorách je také zakázáno konzumovat potraviny, pít alkoholické nápoje, kouřit nebo požívat omamné a psychotropní látky.

7.        

Návštěvníci solária odpovídají za obvyklý pořádek v těchto prostorách. Úklid těchto prostor provádí Provozovatel areálu Ice Arena Letňany.

8.        

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav návštěvníků solária v areálu Ice Arena Letňany.

9.        

Návštěvník se zavazuje, že oznámí personálu Provozovatele jakýkoliv úraz, nevolnost nebo jiné zranění, které se stane v prostorách solária, a to na místě k tomu vyhrazenému, tj. na recepci fitness.

10.    

Před vstupem do prostor solária se každý návštěvník musí osprchovat v k tomu určených prostorách a odstranit tak zbytky krémů, deodorantů, parfémů, líčení apod.

11.    

Doba záření se během slunění v solárním zařízení řídí typem kůže a pleti. Provozovatel při pravidelném slunění prostřednictvím solárního zařízení doporučuje absolvovat pravidelné lékařské prohlídky, zda nedošlo k poškození pokožky.

12.    

Provozovatel nedoporučuje používání solárního zařízení současně se sluněním na slunci.

13.    

Návštěvník je po celou dobu slunění v solárním zařízení povinen používat ochranné brýle. Ochranné brýle jsou dostupné na recepci fitness centra. Návštěvníkům se rovněž doporučuje s ohledem na jejich bezpečnost použití solární kosmetiky, kterou je případně možné zakoupit na recepci fitness centra.

14.    

Termíny s velkými písmeny mají význam uvedený v Návštěvním řádu.

 

PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY

1.        

Každý návštěvník se zavazuje k dodržování tohoto provozního řadu, a to již v okamžiku vstupu do prostor sauny v areálu Ice Arena Letňany. Návštěvníci vedle tohoto provozního řádu jsou povinni dodržovat Návštěvní řád a v něm další specifikované povinnosti.

2.        

Návštěvníci sauny se zavazují řídit aktuální provozní dobou těchto prostor. Provozní doba sauny se odvíjí od provozní doby fitness centra a areálu Ice Arena Letňany, která je uvedena na webových stránkách Provozovatele nebo při vstupu do areálu Ice Arena Letňany. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit provozní dobu.

3.        

Používání sauny je určeno pouze zdravým osobám.

4.        

Do sauny je přísně zakázán vstup osobám, které trpí příznaky akutního horečnatého onemocnění (zejm. zánět cest dýchacích, zvýšená teplota, kašel, rýma, průjem, bolesti hlavy, malátnost apod.) a příznaky kožních chorob (zejm. otevřené hnisavé rány, krvavé rány apod.). Osoby trpící poruchami kardiovaskulárního systému, vysokým krevním tlakem a/nebo cukrovkou mohou saunu užívat pouze po předchozí konzultaci se svým lékařem, kterým byla návštěva solária povolena.

5.        

Vstup do prostor sauny v areálu Ice Arena Letňany je umožněn dětem nebo nezletilým osobám pouze v doprovodu osoby starší 18 let, které za tyto děti a nezletilé odpovídají. Toto obdobně platí pro saunování samotné.

6.        

Návštěvníkům, kteří jsou pod vlivem alkoholu a/nebo jedovatých, omamných a psychotropních látek je vstup do prostor sauny v areálu Ice Arena Letňany, příp. sauny samotné, zakázán. V uvedených prostorách je zakázáno konzumovat potraviny, pít alkoholické nápoje, kouřit nebo požívat omamné a psychotropní látky.

7.        

Návštěvníci solária odpovídají za obvyklý pořádek v těchto prostorách. Úklid těchto prostor provádí Provozovatel areálu Ice Arena Letňany.

8.        

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav návštěvníků sauny a jejich prostor v areálu Ice Arena Letňany.

9.        

Návštěvník se zavazuje, že oznámí personálu Provozovatele jakýkoliv úraz, nevolnost nebo jiné zranění, které se stane v prostorách sauny, a to na místě k tomu vyhrazenému, tj. na recepci fitness centra.

10.    

Každý návštěvník je povinen před vstupem do sauny v areálu Ice Arena Letňany odložit svůj oděv a obuv v šatně k tomu určené.

11.    

Při sezení nebo ležení na pryčnách umístěných v sauně, či křeslech odpočívárny musí každý návštěvník použít k podložení svého těla prostěradlo. Prostěradlo bude každému návštěvníkovi sauny poskytnuto na recepci.

12.    

Před vstupem do sauny je každý návštěvník povinen se osprchovat.

13.    

Termíny s velkými písmeny mají význam uvedený v Návštěvním řádu.

 

SPRÁVNÝ POSTUP SAUNOVÁNÍ

1.        

Před vstupem do sauny sundejte šperky, řetízky, prstýnky a další kovové předměty, osprchujte se a důkladně se osušte. Do sauny vstupujte oděni do prostěradla, plavky nechte doma.

2.        

První pobyt v sauně by měl trvat 8–12 minut, rozhodně byste však neměli zůstávat, jestliže se vám točí hlava, je vám mdlo nebo máte jiné zdravotní obtíže.

3.        

Ochlaďte se v bazénku s ledovou vodou, případně si můžete dát studenou sprchu.

4.        

Odpočiňte si v relaxační zóně alespoň 10–15 minut. Poté můžete celý cyklus opakovat (ideálně byste měli absolvovat celkem 3 cykly).

5.        

Dodržujte pitný režim. Saunováním vypotíte i přes 0,5 l vody a měli byste ji pravidelně doplňovat.

 

V Praze dne 1.1.2024                                společnost ICE CZECH LETŇANY a.s.

                                                                        IČO: 257 987 15

                                                                       Tupolevova 669, Letňany, 199 00 Praha 9

                                                                       Jan Kolací, předseda představenstva