Návštěvní řád

A

Obecná ustanovení

1.        

Tento návštěvní řád je směrnicí vyhlášenou společností ICE CZECH LETŇANY a.s., IČO: 257 98 715, se sídlem: Tupolevova 669, Letňany, 199 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 6122 (dále jen „Provozovatel“), která určuje závazná pravidla chování návštěvníků zimního areálu Ice Arena Letňany na adrese Tupolevova 669, 199 00 Praha 9 (dále jen „Ice Arena Letňany“ a „Návštěvní řád“).

2.        

Každý návštěvník se zavazuje k seznámení se s tímto Návštěvním řádem (pokud již tak návštěvník neučinil dříve) a jeho dodržování, a to již v okamžiku zakoupení vstupného a vstupu do areálu Ice Arena Letňany. Návštěvník je povinen se řídit pokyny personálu Provozovatele. V případech, kdy návštěvník s tímto Návštěvním řádem nesouhlasí, musí prostory areálu Ice Arena Letňany neprodleně opustit. Pokud se však návštěvník v areálu Ice Arena Letňany zdržuje, vyjadřuje tímto jednáním souhlas s Návštěvním řádem.

3.        

Účelem tohoto Návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví a majetku v areálu Ice Arena Letňany. Z tohoto důvodu je každý návštěvník povinen dodržovat mimo jiné obecně závazné předpisy z oblasti bezpečnosti ochrany zdraví a požární ochrany.

4.        

Návštěvníci se zavazují dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů personálu Provozovatele v areálu Ice Arena Letňany. Krom Návštěvního řádu se každý návštěvník již vstupem do areálu Ice Arena Letňany zavazuje k respektování dalších provozních předpisů, které se týkají provozu jednotlivých částí Ice Arena Letňany, tj. Provozního řádu pro veřejné bruslení, Provozního řádu Fitness, Provozního řádu solária, Provozního řádu sauny a Provozního řádu užití ledu a šaten.

5.        

Provoz areálu Ice Arena Letňany slouží výhradně k účelu sportovního vyžití. Provozování jiného, než sportovní vyžití v prostorách areálu Ice Arena Letňany je povoleno pouze po předchozím souhlasu Provozovatele.

6.        

Návštěvníci jsou oprávněni vstupovat do prostor areálu Ice Arena Letňany ve vymezené provozní době, která je přístupna na webových stránkách www.icearena.cz (dále jen „Webové stránky“) nebo při vstupu do areálu Ice Arena Letňany. Provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu kdykoliv změnit.

7.        

Ceny vstupného jsou zveřejněny v ceníku uvedeného na Webových stránkách, při vstupu do areálu Ice Arena Letňany nebo na recepcích. Za ztracené vstupenky se náhrada neposkytuje. Provozovatel si vyhrazuje právo cenu vstupného kdykoliv změnit.

 

 

B

Poskytnutí zdravotní pomoci

1.        

Návštěvníkům je pro poskytnutí pomoci související s lehkými úrazy a zraněními či nevolnostmi vyčleněna k tomu určená místnost, tj. ošetřovna. Veškeré úrazy pak budou příslušnou osobou z řad personálu Provozovatele zapsány do knihy úrazu.

2.        

 

3.        

Lékárnička pro poskytnutí zdravotní/první pomoci je přístupna v prostoru ošetřovny, případně na recepci ve fitness centru nebo na recepci v hale.

4.        

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv úrazy nebo jiná zranění, které si způsobil sám návštěvník, a to vlastní vinou spočívající v jeho neopatrnosti, nedodržením tohoto Návštěvního řádu a/nebo obecně závazných právních předpisů. Provozovatel nese odpovědnost za úmyslné nebo hrubě nedbalé chování jeho personálu, které způsobí poškození zdraví návštěvníků.

 

 

C

Odpovědnost za škody, ztráty a nálezy

1.        

Provozovatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztráty věcí či škody vzniklé na věcech návštěvníka v areálu Ice Arena Letňany. Návštěvníkům se doporučuje nevstupovat do areálu Ice Arena Letňany s cenným předměty jako jsou šperky apod., příp. s větším množstvím finančních prostředků.

2.        

V případech, kdy návštěvníci, byť z nedbalosti, způsobí jakoukoliv škodu na zařízení a/ nebo vybavení Ice Arena Letňany, musí tuto škodu Provozovateli nahradit v plné výši.

3.        

Každý návštěvník je oprávněn při ztrátě jim vnesených věcí nebo peněz informovat personál Provozovatele. Personál Provozovatele pak provede nezbytná opatření spočívající v zápise do knihy ztrát a nálezů a ve vybraných případech kontaktuje Policii České republiky.

4.        

Každý návštěvník je povinen odevzdat veškeré nalezené předměty do rukou personálu Provozovatele.

5.        

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu Ice Arena Letňany a vyvarovat se jakémukoliv ničení nebo jinak poškozování zařízení a/nebo vybavení areálu Ice Arena Letňany.  Návštěvníkům je zakázáno zcizovat majetek Provozovatele a/nebo třetích osob.

6.        

Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za zaparkovaná vozidla na parkovišti areálu Ice Arena Letňany ani za odložená jízdní kola návštěvníků v/u areálu Ice Arena Letňany.

 

 

D

Vstup do areálu Ice Arena Letňany

1.        

Vstupné do areálu Ice Arena Letňany jsou oprávněny zakoupit pouze osoby starší 18 let, popř. děti či nezletilí v doprovodu těchto osob. Vstup do areálu Ice Arena Letňany je umožněn dětem nebo nezletilým osobám pouze v doprovodu osoby starší 18 let.  Doprovod dítěte je povinen být přítomen v Ice Arena Letňany po celou dobu trvání návštěvy dítěte, a odpovídá za jeho bezpečnost.

2.        

Při návštěvě školských či volnočasových zařízení je dětem a mládeži povolen vstup pouze v doprovodu zodpovědné osoby, tj. učitele, trenéra, vedoucího apod. Tato osoba pak zodpovídá za bezpečnost a zdraví dětí a mládeže.

3.        

Do areálu Ice Arena Letňany je zakázáno vstupovat se psy či jinými zvířaty.

4.        

Návštěvníkům je zakázáno do všech prostor Ice Arena Letňany vnášet alkoholické nápoje, jedovaté, omamné a psychotropní látky. Návštěvníkům, kteří jsou pod vlivem těchto uvedených látek je vstup do areálu Ice Arena Letňany taktéž zakázán.

5.        

Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do areálu Ice Arena Letňany, pokud trpí infekčním onemocněním nebo jsou nakaženi kožními parazity. Všichni návštěvníci jsou povinni být oděni do čistého oblečení.

6.        

Pořadatelská nebo bezpečnostní služba, jakož i Policie České republiky, jsou oprávněny v areálu Ice Arena Letňany prohlédnout osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vznášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci, a to i za použití technických prostředků. Prohlídka se vztahuje i na zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

7.        

Osoby, jejichž pobyt by v areálu Ice Arena Letňany ohrožoval pořádek, bezpečnost a čistotu areálu či zdraví osob, mohou být personálem Provozovatele vykázány z tohoto areálu, případně jejich vstup je personál Provozovatele zcela oprávněn odepřít, a to bez nároku na náhradu vstupného. Totéž platí pro osoby, které porušují ustanovení tohoto Návštěvního řádu či nedbají pokynů personálu Provozovatele. Pokud osoba, která je vykázána z prostor Ice Arena Letňany, tak neučiní dobrovolně, je personál Provozovatele oprávněn vykázanou osobu z těchto prostor vyvést, popř. za součinnosti bezpečnostní agentury, Městské policie nebo Policie České republiky.

 

 

E

Požární ochrana, mimořádné krizové situace

1.        

Při mimořádné situaci, vzniku požáru a nutné evakuaci areálu Ice Arena Letňany (vyhlášené akustickým signálem či hlášením), jsou návštěvníci povinni okamžitě podle pokynů personálu Provozovatele a/nebo ostrahy objektu opustit vnitřní a zároveň také venkovní prostory tohoto areálu po vyznačených evakuačních cestách. Vrátit se zpět do prostor areálu Ice Arena Letňany po provedení evakuace je možné pouze s povolením odpovědné osoby.

2.        

Pro prostory areálu Ice Arena Letňany jsou zpracovány samostatné požární poplachové směrnice a evakuační plán. Tyto poplachové směrnice a evakuační plán se nachází po stranách nouzových východů z prostor Ice Arena Letňany. Nouzové východy jsou zřetelně vyznačeny zelenými informačními tabulemi. Návštěvníci jsou povinni se s nimi seznámit a jednat dle uvedených pokynů.

3.        

V případě mimořádné situace a následné evakuace nevzniká návštěvníkům nárok na vrácení vstupného. V případě krátkodobé mimořádné situace je návštěvníkovi umožněno dokončit návštěvu po skončení mimořádné situace. 

 

 

F

Další povinnosti návštěvníků

1.        

Každý návštěvník je povinen na vyžádání personálu Provozovatele nebo jiné k tomu oprávněné osoby předložit vstupenku nebo jiný opravňující doklad ke vstupu.

2.        

Každý návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu v celém areálu Ice Arena Letňany. V areálu Ice Arena Letňany jsou koše určené pro odpad, které jsou návštěvníci povinni využívat.

3.        

Návštěvníkům se zakazuje plivat nebo jinak polepovat žvýkačky či žvýkací tabák po prostorách či zařízení v areálu Ice Arena Letňany.

4.        

Návštěvníci areálu Ice Arena Letňany jsou povinni respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti.

5.        

V prostorách areálu Ice Arena Letňany je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje, kouřit nebo požívat omamné a psychotropní látky. Zákaz pití alkoholických nápojů se nevztahuje na prostory restaurace a občerstvení, nacházející se v areálu Ice Arena Letňany, případně ostatní prostory areálu po předchozím souhlasu Provozovatele.

6.        

Návštěvníkům je v prostorách Ice Arena Letňany zakázáno jakkoliv manipulovat s ohněm či pyrotechnikou.

7.        

 

 

 

 

8.           

Do prostoru areálu Ice Arena Letňany je zakázáno bez předchozího souhlasu Provozovatele vnášet předměty typu vuvuzela, sektorové vlajky,  kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost návštěvníků Ice Arena Letňany. O zákazu vnášet tyto předměty do prostoru Ice Arena Letňany je z pověření Provozovatele oprávněn rozhodovat personál Provozovatele, popř. pořadatelská nebo bezpečnostní služba.

Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do technického zázemí nacházející ho se v prostorách Ice Arena Letňany.

 

 

Závěrečná ustanovení

1.        

Tento Návštěvní řád a právní vztahy z něj vznikající nebo vyplývající z návštěvy Ice Arena Letňany se řídí právním řádem České republiky.

2.        

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provoz areálu Ice Arena Letňany přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s okamžitou účinností. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo Návštěvní řád kdykoliv změnit, a to s účinností ke dni zveřejnění změny Návštěvního řádu, resp. jeho nového znění, na Webových stránkách.

3.        

Tento Návštěvní řád a na něj navazující provozní řády, tj. Provozní řád veřejného bruslení Provozní řád Fitness, Provozní řád solária a Provozní řád sauny a Provozní řád užití ledu a šaten, jsou účinné od 1.1.2024.

 

V Praze dne 1.1.2024                                     společnost ICE CZECH LETŇANY a.s.

                                                                            IČO: 257 98 715     

                                                                            Tupolevova 669, Letňany, 199 00 Praha 9

                                                                            Jan Kolací, předseda představenstva