Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „Podmínky“) vydané dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, společností ICE CZECH LETŇANY a.s., IČO: 257 98 715, DIČ: CZ25798715, se sídlem Tupolevova 669, Letňany, 199 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6122 (dále jen „Poskytovatel“)

Kontaktní údaje Poskytovatele:

E-mail: info@icearena.cz

Telefon: +420 286 920 029

 

 

Část první – Obecná ustanovení

I.

Úvodní ustanovení

1.        

Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé ze smluv, které byly uzavřeny mezi Poskytovatelem a fyzickými nebo právnickými osobami, jež jsou uživateli zimního areálu Ice Arena Letňany na adrese Tupolevova 669, 199 00 Praha 9 (dále jen samostatně „Zákazník“ nebo společně „Zákazníci“ a „Ice Arena Letňany“) na základě těchto smluv (dále jen samostatně „Smlouva“ nebo společně „Smlouvy“). Vybrané smluvní vztahy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníky mohou být na základě předchozí domluvy sjednány rozdílně oproti těmto Podmínkám.

2.        

Poskytovatel pro řádný provoz areálu Ice Arena Letňany využívá rezervační systém iSport, který je provozován společností VašeWebovky s.r.o., IČO: 227 73 681, DIČ: CZ22773681, se sídlem Menclova 2494/2a, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 317109 (dále jen „Rezervační systém“ a „Provozovatel rezervačního systému“). Tento Rezervační systém je pro Zákazníky dostupný na webových stránkách https://icearena.isportsystem.cz/

 

 

II.

Uzavření Smlouvy, platební podmínky

1.        

Zákazník – osoba, která jeví zájem o rezervaci vybraného prostoru v areálu Ice Arena Letňany nebo o přihlášení se k účasti na veřejně přístupnou akci pořádanou v areálu Ice Arena Letňany (dále jen „Rezervace“), zvolí v Rezervačním systému po jeho případné registraci a následném přihlášení vybranou položku. Pro jednotlivé typy akcí pořádaných v areálu Ice Arena Letňany prosím vizte webové stránky Poskytovatele www.icearena.cz.

2.        

Zákazník se seznámí s těmito Podmínkami, vyjádří souhlas a potvrdí, že je s nimi řádné seznámen. Následně je Zákazníkem odeslán požadavek k vytvoření Rezervace. V okamžiku přijetí Rezervace Zákazníka v Rezervačním systému dochází k uzavření Smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, a to ve smyslu § 1745 Občanského zákoníku.

3.        

Předmětem této Smlouvy je využití volného času. Poskytoval poskytuje Zákazníkovi plnění ze Smlouvy v konkrétně vymezeném časovém období. Z tohoto důvodu Zákazník není oprávněn jednostranně změnit nebo zrušit Rezervaci přijatou prostřednictvím rezervačního systému. V souladu s § 1837 písm. j) Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy nemá ani fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (spotřebitel). Zákazníkova povinnost zaplatit za plnění poskytnuté Smlouvou je vymahatelná.

4.        

Potvrzení o provedené Rezervaci je odesláno Zákazníkovi prostřednictvím e-mailu na emailovou adresu, kterou si Zákazník k tomu zvolil. Současně je toto potvrzení zobrazeno na obrazovce elektronického zařízení Zákazníka.

5.        

V okamžiku provedení Rezervace je Zákazník vyzván k výběru způsobu úhrady ceny Rezervace. Zákazník má k dispozici tyto způsoby úhrady – bankovním převodem nebo úhradou na místě v hotovosti nebo platební kartou. Při platbě ceny Rezervace prostřednictvím bankovního převodu, Provozovatel Rezervačního systému zašle na e-mailovou adresu Zákazníka potřebné platební údaje. Zákazník následně převede finanční prostředky dle uvedených platebních údajů.

 

 

III.

Stornovací podmínky

1.        

V okamžiku nutnosti změny/stornování Rezervace ze strany Zákazníka je nezbytné okamžitě informovat Poskytovatele a pokusit se s ním dohodnout na náhradním řešení. Zákazník je oprávněn Poskytovatele kontaktovat emailem, popř. telefonicky, na výše uvedené kontaktní údaje. Poskytovatel není povinen dohodu o náhradním řešení sjednat.

2.        

Jestliže se Smluvní strany neshodnou na náhradním řešení, uhrazená cena Rezervace náleží Poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn domáhat se po Zákazníkovi neuhrazené ceny za Rezervaci. Pokud bude ze strany Poskytovatele zrušena Rezervace či jinak znemožněno poskytnutí plnění ze Smlouvy, má Zákazník nárok na vrácení již jim uhrazené ceny.

 

 

IV.

Reklamace, stížnosti a mimosoudní řešení sporů

1.        

Veškeré reklamace, popř. stížnosti, budou Zákazníkem zasílány poštou na adresu Poskytovatele, nebo elektronicky na e – mailovou adresu Poskytovatele uvedenou v záhlaví těchto Podmínek.

2.        

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smluv je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Při řešení sporů mezi Poskytovatelem a Zákazníky ze Smluv je možné využít online platformu nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr/ Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) pro řešení sporů on-line v rámci Evropské Unie.

 

 

V.

Požární ochrana, mimořádné krizové situace

1.        

Při mimořádné situaci, vzniku požáru a nutné evakuaci areálu Ice Arena Letňany (vyhlášené akustickým signálem či hlášením), jsou návštěvníci povinni okamžitě podle pokynů personálu Provozovatele a/nebo ostrahy objektu opustit vnitřní a zároveň také venkovní prostory tohoto areálu po vyznačených evakuačních cestách. Vrátit se zpět do prostor areálu Ice Arena Letňany po provedení evakuace je možné pouze s povolením odpovědné osoby.

2.        

Pro prostory areálu Ice Arena Letňany jsou zpracovány samostatné požární poplachové směrnice a evakuační plán. Tyto poplachové směrnice a evakuační plán se nachází po stranách nouzových východů z prostor Ice Arena Letňany. Nouzové východy jsou zřetelně vyznačeny zelenými informačními tabulemi. Návštěvníci jsou povinni se s nimi seznámit a jednat dle uvedených pokynů.

3.        

V případě mimořádné situace a následné evakuace nevzniká návštěvníkům nárok na vrácení vstupného. V případě krátkodobé mimořádné situace je návštěvníkovi umožněno dokončit návštěvu po skončení mimořádné situace. 

 

 

 

Část druhá – Závěrečná ustanovení

1.        

Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.        

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů Poskytovatelem naleznete na internetových stránkách www.icearena.cz.

3.        

Návštěvní řád a provozní řády obsahující pravidla o chování návštěvníků areálu Ice Arena Letňany naleznete na internetových stránkách www.icearena.cz.

4.        

Znění těchto Podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

 

V Praze dne 1.1.2024                               společnost ICE CZECH LETŇANY a.s.

                                                                       IČO: 257 98 715         

                                                                       Tupolevova 669, Letňany, 199 00 Praha 9

                                                                       Jan Kolací. předseda představenstva