Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Jsme velmi potěšeni Vaším zájmem o areál Ice Arena Letňany (jak je tento pojem definován níže). Jelikož je pro nás ochrana Vašich osobních údajů velmi důležitá, požádáme Vás o seznámení se s níže uvedenými zásadami ochrany osobních údajů, kde Vám popíšeme, jak osobní údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, za jakým účelem, na jakém právním základě a jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

Při zpracování Vašich osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

OBSAH

 

 1. KDO SE O VAŠE ÚDAJE STARÁ
 2. CO SE S VAŠIMI ÚDAJI DĚJE
 3. VAŠE PRÁVA
 4. SDÍLENÍ DAT
 5. COOKIES
 6. ÚČINNOST
 
 
 1. KDO SE O VAŠE ÚDAJE STARÁ

 

Společnost ICE CZECH LETŇANY a.s., IČO: 257 98 715, se sídlem Tupolevova 669, Letňany, 199 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6122 (dále jen „Správce“).

Správce v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s podmínkami uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 

 1. CO SE S VAŠIMI ÚDAJI DĚJE
 

 a. Jaké osobní údaje zpracováváme

Správce zpracovává zejména následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení, e-mailovou adresu, datum narození, telefonní číslo, adresu bydliště a další osobní údaje, které nám poskytnete a pro jejichž zpracování jste nám dali souhlas v souvislosti s využíváním areálu Ice Arena Letňany na adrese Tupolevova 669, 199 00 Praha 9 (dále jen „Ice Arena Letňany“);
 • telefonní číslo, fakturační údaje (ulice a č.p., město, PSČ) případně dodací údaje (ulice a č.p., město, PSČ), uživatelské jméno je-li zákazník  v rezervačním systému zaregistrován a IČO, DIČ a sídlo (ulice a č.p., město, PSČ) v případě fyzické osoby podnikatele. A dále údaje o chování zákazníků v souvislosti s elektronickým přístupem do rezervačního systému a údaje o konkrétních rezervacích (druh, objem, specifikace a cena rezervace) a platební morálce zákazníka;
 • obrazové podoby fyzických osob zaznamenané kamerovým systémem v souvislosti s bezpečností vstupu a pohybu v prostorách Ice Arena Letňany;
 • obrazové podoby fyzických osob zaznamenané do podoby fotografického materiálu a/nebo audiovizuálního záznamu pro vědecké (zejm. dokumentární), umělecké, zpravodajské či reportážní účely.

Když navštívíte naše webové stránky, ukládáme určité údaje o prohlížeči a operačním systému, který používáte, datum a čas návštěvy, stav přístupu (např. zda se Vám podařil přístup na webové stránky nebo jste obdrželi chybovou zprávu), používání funkcí webové stránky, vyhledávací pojmy, které jste možná zadali, webovou stránku, z níž jste na naše webové stránky přišli, a webovou stránku, na kterou přejdete z našich webových stránek. Naše webové stránky používají i cookies (více o používání cookies najdete níže). Kromě toho z bezpečnostních důvodů, zejména s cílem prevence a rozpoznání útoků na naše webové stránky nebo pokusů o podvod, uchováváme Vaši IP adresu a název Vašeho poskytovatele internetových služeb po dobu sedmi dnů.

Když navštívíte jakékoliv prostory areálu Ice Arena Letňany, budou zpracovány Vaše osobní údaje získané z provozování vnitřních a vnějších kamerových monitorovacích systémů za účelem prevence, objasňování případné protiprávní činnosti a zajištění bezpečnosti areálu Ice Arena Letňany.

V případě online rezervace prostor v areálu Ice Arena Letňany nebo účasti na akci konané v areálu Ice Arena Letňany, která se uskutečňuje prostřednictvím rezervačního systému iSport, získává Správce osobní údaje poté, co je poskytnete společnosti VašeWebovky s.r.o., IČO: 227 73 681 (zejména vyplněním rezervačního formuláře) za účelem konkrétní rezervace. Společnost VašeWebovky s.r.o. je v takovém případě zpracovatelem osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR, který se smluvně zavázal zajistit ochranu Vašich osobních údajů.

Když navštívíte některý z prostorů v areálu Ice Arena Letňany může být Vaše podoba zaznamenána pro zpravodajské či reportážní účely.

Osobní údaje dále zpracováváme pouze tehdy, pokud nám tyto údaje sdělíte, např. jako součást jakékoli registrace, kontaktního formuláře, průzkumu, soutěže o ceny apod. Souhlas můžete udělit rovněž při objednání vstupenek do některé z části areálu Ice Arena Letňany.

 

b. Proč a na základě jakého oprávnění osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

 • Plnění smlouvy a poskytování služeb – zejména při plnění smlouvy v souvislosti   s rezervací vybraného prostoru v areálu Ice Arena Letňany nebo účasti na veřejné akci konané v Ice Arena Letňany prostřednictvím rezervačního systému iSport. Neposkytnete-li své osobní údaje, předmětná smlouva související s rezervací do areálu Ice Arena Letňany nebude moci být uzavřena. Správce dále zpracovává Vaše osobní údaje pro účely oprávněného zájmu Správce ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to (a) pro vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb Správce v souvislosti s elektronickým přístupem k rezervačnímu systému a zlepšování služeb zákazníkům v rámci personifikace webových stránek (IP adresa a z ní odvozená poloha, využívání cookies a dalších technologi, apod.) k vedení vnitřních statistik a přehledů, (b) vyhodnocování platební morálky zákazníka pro účely prevence vzniku pohledávek a pro rozhodování o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, jakož i za účelem evidence dlužníků, (c) pro uplatnění právních nároků Správce. Proti těmto zpracováním máte právo vznést námitku ve smyslu čl. 21 GDPR.
 • Zlepšování našich služeb – je naším cílem, abyste z každé návštěvy areálu Ice Arena Letňany či webových stránek odcházeli s maximálně pozitivním zážitkem. Za tímto účelem používáme personifikaci webových stránek, na základě čehož Vám můžeme nabídnout nejrelevantnější nabídky našeho areálu Ice Arena Letňany. Na základě tohoto našeho oprávněného zájmu zpracováváme osobní údaje automatizovaným způsobem a pomocí cookies.
 • Péče o zákazníky – v případě, že se na nás obrátíte s jakýmkoli dotazem, stížností či návrhem budeme se takovému podnětu nepochybně s maximální péčí věnovat. Abychom Vám mohli poskytnout relevantní odpověď, bude nutné zpracovat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu. Za tímto účelem ukládáme pouze Vaše základní identifikační údaje za účelem zpětného kontaktování.
 • Plnění právních povinností Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR, zejména pro plnění zákonných daňových a účetních povinností, i povinností ve vztahu k ochraně povinností ve vztahu k ochraně spotřebitele a plynoucích ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Ochrana majetku a zdraví – je naším oprávněným zájmem Vám poskytnout maximální bezpečí během každé návštěvy areálu Ice Arena Letňany. Z tohoto důvodu je v celém areálu Ice Arena Letňany, včetně parkovišť a vyjma šaten a sociálního zázemí, provozován vnitřní a vnější kamerový monitorovací systém včetně pořizování záznamů osob a vozidel při příchodu či příjezdu do tohoto areálu a odchodu nebo odjezdu z areálu (dále jen „Kamerový systém“). Provozování Kamerového systému je jak z důvodů prevence, tak i z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Dále Kamerový systém slouží pro účely vyřizování podnětů a žádostí o přístup k dokumentaci týkající se bezpečnosti provozu areálu Ice Arena Letňany ze strany veřejných orgánů, jež jsou k tomuto oprávněny dle příslušných právních předpisů. Na označení a umístění Kamerových systémů Vás vždy upozorňujeme informačními cedulkami a piktogramy při vstupu do takového prostoru, který je monitorován. Oprávněný zájem – je naším oprávněným zájmem zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem dokumentace a prezentace záznamů z veřejně přístupných akcí, nikoliv však pro obchodní účely.
 

c. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme po dobu nezbytně nutnou.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění činností v souladu s účelem zpracování a po dobu nutnou k dosažení účelu zpracování osobních údajů nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy, s přihlédnutím ke smluvním či zákonným nejzazším lhůtám pro uplatnění práv za vady/za škodu či z titulu záručních lhůt. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Pro účely plnění smlouvy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání takové smlouvy a po dobu trvání doby k uplatnění práv z odpovědnosti za vady, či za škodu či z titulu záručních lhůt. Pro účely plnění právních povinností jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nejméně po dobu trvání takové smlouvy a po dobu která je vyžadována konkrétními právními předpisy, zpravidla na dobu nejdéle deset (10) let.

V rámci oprávněného zájmu Správce jsou osobní údaje zpracovávány po dobu, kdy takový oprávněný zájem Správce trvá. Za účelem ochrany právních nároků a vnitřní evidence a kontroly (platební morálky apod.), se zpracovávají údaje po dobu trvání obecné promlčecí doby tři (3) roky. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení jsou osobní údaje zpracovávány v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. Osobní údaje zpracovávané pro vyhodnocení chování zákazníků zpracováváme po dobu nejdéle tří (3) let.

Osobní údaje, které jste nám poskytli s Vaším souhlasem, budou zpracovávány po dobu pěti (5) let od poskytnutí takového souhlasu nebo do odvolání takového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování (i) pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, (ii) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, (iii) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce, (iv) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany.

Osobní údaje získané prostřednictvím Kamerového systému jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou nejdéle však po dobu čtrnácti (14) dnů s ohledem na sledovaný cíl (např. ke zjištění a prošetření případných krádeží a dalšího protiprávního jednání). Ve výjimečných případech (zejména při spolupráci s orgány činnými v trestním řízení) mohou být kamerové záznamy (včetně osobních údajů v nich obsažených) uchovávány po delší dobu. Vaše osobní údaje budou bezpečně vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro účely, pro něž se tyto osobní údaje shromažďují.

 

d. Zabezpečení Vašich osobních údajů

Ujišťujeme Vás, že veškeré Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

Jelikož nám na bezpečí Vašich osobních údajů velmi záleží, pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení a průběžně toto zabezpečení zdokonalujeme. Přístup k Vašim osobním údajům je chráněn přístupovými hesly a dalšími softwarovými bezpečnostními prvky, které mají k dispozici pouze oprávněné osoby.

e. Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně či automatizovaně, a to prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím externího dodavatele. V každém případě jsou Vaše osobní údaje uchovávány v zabezpečených databázích a veškeré zpracování jakož i předávání osobních údajů, bude prováděno plně s ohledem na Vaše soukromí a v souladu s platnými právními předpisy.

 

 

 1. VAŠE PRÁVA

V souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů máte následující práva, mezi něž patří zejména právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu/doplnění Vašich osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů a právo na výmaz Vašich osobních údajů. Dále máte právo vznést námitku, podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, právo přenést Vaše osobní údaje a právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů.

Pro uplatnění jakýchkoli ze svých práv můžete kontaktovat Společné správce níže uvedeným způsobem:

 • info@icearena.cz
 • telefonicky: 286 920 029
 • Ice Arena Letňany, Tupolevova 669, 199 00 Praha 9

Pokud budete se Správcem komunikovat v elektronické formě, budou Vám informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě (můžete však požádat o jiný způsob poskytnutí informací). O opatřeních přijatých na základě Vaší žádosti či podnětu Vás bude Správce informovat do jednoho (1) měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří (3) měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním Vašeho souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemusí vždy představovat pro Správce povinnost Vaše osobní údaje zlikvidovat. Jelikož byl Váš souhlas dáván k určitým účelům, bude jeho odvolání představovat pro Správce povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro tento určitý, Vámi dříve povolený, účel. Vaše osobní údaje tak mohou být i nadále zpracovávány za účelem, pro který jste Váš souhlas neodvolali či na základě jiných právních důvodů.

Právo na přístup k Vašim osobním údajům

Máte právo získat od Správce informaci (potvrzení), zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud Správce osobní údaje subjektu údajů zpracovává, máte právo Vaše osobní údaje získat a dále máte právo na následující informace:

 • účel zpracování;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy;
 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;
 • o dalších Vašich právech spojených s ochranou osobních údajů;

Správce je povinen Vám na žádost poskytnout bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Pokud budete žádat o další kopie, může po Vás Správce požadovat přiměřený poplatek, který odpovídá administrativním nákladům na pořízení takovýchto kopií.

Právo na opravu, resp. doplnění Vašich osobních údajů

Pokud máte podezření, že Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jsou nepřesné, máte právo na jejich opravu či doplnění. V takovém případě stačí upozornit Správce a Vaše osobní údaje doplnit a uvést na pravou míru.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, a na místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení jejich použití;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů (právo být zapomenut)

Na Vaši žádost Správce bez zbytečného odkladu vymaže Vaše osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.
 

Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce (např. přímý marketing) máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíšete. V případě přijetí námitky Správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Správce dojde k závěru, že takové důvody má, bude Vás informovat a zároveň Vám sdělí další možnosti obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud Správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, bude Vás informovat, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

Právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů

Pokud máte podezření, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně, máte také právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to:

 • elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;
 • prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
 • telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo
 • písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Pokud se však nechcete okamžitě obracet na dozorčí orgán, stačí, pokud se ozvete Správci a případné nesrovnalosti ve zpracování osobních údajů k Vaší spokojenosti vyřeší.

Právo přenést Vaše osobní údaje

Díky právu na přenositelnost máte možnost za níže uvedených podmínek získat od Správce Vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci. Zároveň máte právo požádat Správce, aby Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu předal jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Podmínky pro využití práva převést Vaše osobní údaje:

 • jedná se o zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, či z titulu smlouvy,
 • zpracování Vašich osobních se provádí automatizovaně.
 
 1. SDÍLENÍ DAT

Předávání Vašich osobních údajů třetím subjektům

Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat Vaše osobní údaje za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Správcem pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních povinností Správce a/nebo na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Správci a/nebo na základě oprávněného zájmu Správce.

Takovými příjemci jsou zejména:

 • dodavatelé podílející se na realizaci plateb;
 • dodavatelé zajišťující provoz a správu rezervačního systému do areálu Ice Arena Letňany;
 • dodavatelé zajišťující služby provozování webových stránek a jiné technické podpory;
 • poskytovatelé odborných služeb (daňoví poradci, advokáti) za účelem plnění zákonných daňových a účetních povinností a uplatňování právních nároků Správců;
 • veřejné orgány a subjekty veřejné správy, případně subjekty pověřené veřejnými orgány, a to v rozsahu a pro účely plynoucí z právních předpisů;
 • reklamní a sociální sítě (na základě Vašeho souhlasu), mj.:
  1. Facebook,
  2. Instagram

patřící mezi produkty společnosti Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy a zde: https://cs-cz.facebook.com/help/instagram/519522125107875, kdy zpracovatelem je společnost HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

 

Příjemci jsou vázáni povinností mlčenlivosti týkající se Vašich osobních údajů, které nesmí být použity k jinému než výše uvedenému účelu a dále jsou povinni k jejich ochraně před zneužitím.